Zákaznícky servis / Všeobecné obchodné podmienky!!!

Identifikačné údaje IČO/ DIČ:

Výroba a predaj pracovnej obuvi, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

IČO: 30 222 915

DIČ: 2020438519

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín

Oddiel: S r.o., vložka číslo 1817/R

Miesto podnikania: Dolná Mariková 551

Platci DPH: Áno

Bankové spojenie pre platbu cez Internet Banking

Názov banky: Tatrabanka a.s.

Číslo účtu: 2620784618/1100

Variabilný symbol: (číslo Vašej objednávky)

Výrobky a tovar predávané internetovým obchodom Elstrote.sk, podliehajú inštitúcií:

Orgán dozoru - Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky Kraj

Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza


Obsah obchodných podmienok:

Bod I. Všeobecné obchodné podmienky

Bod II. Občiansky zákonník a zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim

Bod II-II Obchodný zákonník

Bod III. Práva a povinnosti predávajúceho

Bod IV. Práva a povinnosti kupujúceho

Bod V. Dodacia lehota

Bod VI. Zrušenie objednávky

Bod VII. Reklamácie, záruka a servis

Bod VIII. Postup pri reklamácii

Bod IX. Odstúpenie od zmluvy a § 9 Zmluva uzavieraná na diaľku

Bod X. Záverečné ustanovenia

Bod XI. Zákaz zasielania newsletterov o akciových ponukách


I. Všeobecné obchodné podmienky

V prípade záujmu zákazník vyberie tovar na našej webovej stránke, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Pred vyplnením formulára si dobre premyslíte, či o vybraný tovar skutočne máte záujem aby nedošlo zbytočne k nedorozumeniu v prípade zrušenia objednávky.


II. Občiansky zákonník a zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim

1. Zákon o ochrane spotrebiteľa umožňuje zákazníkovi tovar vrátiť do 7 pracovných dní OD PREVZATIA. Neumožňuje mu tovar neprevziať.

2. Neprevzatim tovaru v odbernej lehote a neinformovaní sa právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu nedá uplatniť.

3. Od momentu vytvorenia objednávky medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú

vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

4. V prípade neprevzatia zásielky zasielanej na dobierku v úložnej dobe dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, pretože

spotrebiteľ je zo strany predávajúceho automaticky informovaný o potvrdení a stave objednávky (elektronickou poštou).

5. Tým, že došlo k uskutočneniu objednávky, došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy podľa Občianského zákonníka.

Každá objednávka bude potvrdená z našej strany, čím sa stáva objednávka záväzná a súvisí s bodom II. Občianského

zákonníka a zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim. Viac v bode IX. Odstúpenie od zmluvy Zákon č. 108/2000 Z. z. v § 9.

6. Ak predávajúci tovar nedoručí maximálne do 31 dní, zákazník má právo odstúpiť od zmluvy (Objednávky).

Je však vašou povinnosťou kontaktovať e-shop, aby zbytočne nevznikli predávajúcemu náklady spojené so zaslaním tovaru.

7. Ak zákazník ukonči zmluvu (prostredníctvom e-mailu na elstrote@elstrote.sk) predávajúci zruší obratom objednávku a tým

sa zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim ruší. Žiadne sankcie nebudú aplikované, preto žiadame zákazníkov včas

informovať o zmene, prípadne o stornovanie objednávky. Postačí len jednoduchý e-mail v tvare čísla Obj, storno a dôvod.


II-II Obchodný zákonník:

Pokiaľ zákazník nakupuje na IČO, obchodný vzťah sa rieši prostredníctvom Obchodného zákonníka. Nie je možné tovar vrátiť do 7 dní, V zmysle § 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji sa tento zákon vzťahuje na spotrebiteľa, ktorým je výslovne fyzická osoba a predmet kúpi jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.. Pri predaji tovaru firmám, obchodníkom, živnostníkom ako aj iným osobám, ktorým tovar neslúži pre osobnú spotrebu postupujeme podľa obchodného zákonníka. Ak nie je uvedené inak, poskytujeme na tovar záruku 24 mesiacov pre nákup na IČO.III. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

a. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite termíne najneskôr do 21 dní (Externý sklad 14 dní) a 31 dní (Externý sklad 3 týždne) odo dňa vytvorenia záväznej objednávky a zabezpečiť, aby tovar spĺňal platné právne predpisy SR.

b. odovzdať kupujúcemu vytlačenú objednávku / faktúru spoločne so zárukou 24 mesiacov

c. platný podpis zodpovedného a oficiálnu pečiatku ELSTROTE spol. s r.o.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebov cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci sa môže dohodnúť na zľave so zákazníkom pri opätovnom nákupe rovnakého tovaru po naskladnení produktu. Fnančné prostriedky pri platbe vopred na účet alebo platobným systémom PayPal , mu budú vrátené v lehote 14 dní na účet založený v SR. Šekom peniaze nezasielame!


IV. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

a. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

b. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti

vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,


Kupujúci sa zaväzuje:

Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb nám tieto bezodkladne oznámiť. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme, je povinný uhradiť vzniknuté náklady spojené s vyexpedovaním zásielky a jej doručením späť na adresu firmy vo výške 6.60€ (zmluvná pokuta). V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.


V. Dodacia lehota

Dodacia lehota začína bežať odo dňa obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržaní všetkých podkladov, ktoré sú potrebné pre včasné vybavenie dodávky. V prípade, že "TOVAR JE NA SKLADE", zaväzuje sa predávajúci vyexpedovať vašu objednávku alebo predať dopravcovi maximálne do 2 pracovných dní (skrátena doba v ELSTROTE.SK - 24 hodín). Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak je meškanie spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim. O vyexpedovaní tovaru na Vašu uvedenú adresu budete informovaný prostredníctvom e-mailu elstrote@elstrote.sk ako predmet správy "Objednávka poslaná".

Lehota vybavovania objednávky je viazaná záväznou ponukou a cenou, t.j., cena a ponuka objednaného tovaru platí zo dňa kedy bola objednávka odoslaná.

 

VI. Zrušenie objednávky

Ak by ste napriek tomu prístupili k zrušeniu objednávky,poprosili by sme aby ste nás prostedníctvom e-mailu o tomto rozhodnutí informovali najneskôr do 48 hodín. Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru ( PayPal, Internet Banking ).


VII. Reklamácie, záruka a servis

Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym použitím výrobku, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. Na mechanické poškodenie sa záruka nevzťahuje. Tovar, ktorý reklamujete, je vhodné vrátiť v pôvodnom obale, povinnosťou je doklad o zakúpení.

V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby poškodenie, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale poškodením samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, atď. K tovaru musí byť pribalený doklad o zakúpení tovaru, môže sa jednať aj o kópiu.


VII-II. Reklamačný poriadok-Záruka vrátenia peňazí

Predpokladom vrátenia peňazí je splnenie nasledovných podmienok:

1. Tovar je v absolútne neporušenom stave, bez príznakov akejkoľvek manipulácie a je schopný ďalšieho predaja.

2. Nachádza sa v originálnom neporušenom obale.

3. Kupujúci musí príslušný tovar odoslať do 7 pracovných dní odo dňa obdržania zásielky.

4. Zásielka musí obsahovať kópiu daňového dokladu, doklad o zaplatení a prevzatí tovaru.

5. Informovať predávajúceho a zistenej chybe prostredníctvom e-mailu


Reklamácie a kontakt:

http://www.elstrote.sk/sk/stranka/kontakty-37

* Doplnené 4.6 2011

Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 kalendárnych dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).


VIII. Postup pri reklamovaní tovaru:

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

1. Napísať e-mail na elstrote@elstrote.sk s predmetom správy "Reklamácia"

2. V pracovné dní vám odpovieme do 24/48 hodín

3. Po základnej komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim vyriešime spoločne problém

4. Zašlete k nám tovar a následne zhodnotí externý servisný technik priebeh. Podľa zákona sa musí vyjadriť do 14 dní (vo väčšine prípadov skôršie)

5. Maximálny čas na vybavenie reklamácie je 31 dní podľa občianskeho/obchodného zákonníka


Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá našou spoločnosťou tak isto, ako zaslanie tovaru k reklamácii bez predošlej komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom našeho e-mailu elstrote@elstrote.sk.


UPOZORNENIE:

Pri nesplnení vyššie uvedených bodov, odmietame tovar prevziať. Taktiež podľa občianskeho zákonníka.

Peniaze na účet vraciame len v tom prípade, ak nie je možné tovar opraviť alebo vymeniť za nový.

Preto žiadame, aby si zákazníci nezamieňali pojmy servis (manuálne, mechanické poškodenie, zdevastovanie tovaru) a reklamácia (vady materiálu)


Vrátenie tovaru

Zákazník môže tovar vrátiť do 7 pracovných dní od doručenia, na vlastné náklady: osobne, kuriérom, v bezchybnom stave ,originálnom a nepoškodenom balení. O vrátení tovaru musí do 7 dní od prevzatia výrobku informovať predávajúceho e-mailom alebo listom. Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám.

Zákazník má možnosť vybrať si iný tovar, alebo mu bude vrátená sumu za objednaný tovar.


Potom Vám peniaze za tovar zašleme na Váš účet (Na vrátenie sumy si obchodník vyhradzuje lehotu 14 dní) po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.


Tovar pripravený na základe požiadavky osobitne (tovar na objednávku) pre jedného spotrebiteľa nie je možné vrátiť.


VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať,

že tovar bol kúpený v ELSTROTE.SK.,

b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom

liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),

c) v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej

zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu, resp. faktúru, ktorá slúži ako záruční list


Reklamáciu zašlite na adresu prevádzky našej firmy obyčajnou poštou - nie na dobierku!

Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý!


ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

ELSTROTE spol. s r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Dĺžku záručnej doby určuje zákon č. 40/1964 Zb. Občianky zákonník v znení neskorších predpisov (OZ). Podľa novely OZ (zákon č. 150/2004 Z.z) platí na spotrebný tovar predaný od 1.4.2004 záručná doba 24 mesiacov. Zákonná záručná doba je minimálna a predávajúci ju nemôže skrátiť. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov pre koncového užívateľa. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Zb. Výnimku v záruke môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, ..nekompletný) samozrejme po dohode s kupujúcim.

Záručná doba začína bežať dňom prebratia tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi. V prípade, že kupujúci zistí pri prevzatí tovaru vady, musí túto skutočnosť nahlásiť vždy písomne a doporučene, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis závady a návrh na vybavenie reklamácie. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 14 dní odo dňa jej obdržania.

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník rekonštruované znenie k 1.3.2010

§ 620

(1) Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

(2) Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. (3) Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. (4) Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. (5) Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky. § 621 Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

a) mechanickým poškodením tovaru,

b) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním

c) tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.


Naša adresa na odoslanie reklamovaného tovaru je nasledujúca:

ELSTROTE spol. s r.o.

018 02 Dolná Mariková 551

Slovensko


IX. Odstúpenie od zmluvy

Zákon č. 108/2000 Z. z. v skratke - relevantné informácie

ZÁSIELKOVÝ PREDAJ


§ 9

Zmluvy uzavierané na diaľku

(1) Zmluva uzavieraná na diaľku je zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ako je najmä adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, automatické telefónne zariadenie, telefón, videofón, fax, videotex (mikropočítač a televízna obrazovka) s klávesnicou alebo obrazovkou reagujúcou na dotyk, rozhlas, televízia pri predaji cez telefón alebo elektronická pošta.


§ 10

Povinnosti predávajúceho

(1) Pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru alebo služby spotrebiteľovi oznámiť

a) svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, ak zásielkový predaj vykonáva fyzická osoba, 15) obchodné meno a sídlo, ak zásielkový predaj vykonáva právnická osoba, 16)

b) opis tovaru alebo služby,

c) cenu 18) tovaru alebo poskytnutej služby,

d) dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru,

e) platobné podmienky,

f) poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy,

g) cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou,

h) lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny,

i) minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane.


§ 12

Odstúpenie od zmluvy

(1) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10.


(2) Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.


(3) Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

 

(4) Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný

a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby,

b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.


(5) Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,

d) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,

e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače,

f) lotérie a iné podobné hry


Možnosti odstúpenia od zmluvy podľa §12 zákona číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

1.Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10.

2.Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.


X. Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 04.01.2009.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.


XI.- Zákaz zasielania newsletterov o akciových ponukách

V Slovenskej republike je nevyžiadaná pošta (spam) zakázaná zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame, podľa ktorého §3 ods.7 „sa reklama nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy“. Podľa §3 ods.8 citovaného zákona „sa reklama nesmie šíriť adresne, ak adresát doručenie reklamy vopred odmieta“. Dozor na dodržiavaním ustanovení zákona o reklame vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI).

Mailing list

Ak máte záujem o zasielanie informacií o aktuálnej ponuke a akciách, zaregistrujte sa prosím do nášho mailinglistu.

Pri nákupe cez eshop uvedte do poznámky, že Ste FACEBOOK fanúšikom!

Novinky:

Slovenská - antibakteriálna zdravotná obuv
Pohodlná kvalitná obuv - Elstrote!
Montérky
pre náročných

Pracovné rukavice
obrovský výber

Cenovo výhodná letná treková obuv!
jedinečná ponuka trekovej obuvi Bennon!

Podľa profesie:

Cestár

Drevorubač

Elektrikár

Kuchár

Logistik

Mäsiar

Ochrankár

Poľnohospodár

Remeseľník

Športový Rybár

Turista

Zdravotník

Zvárač