fbzlava
Vyhľadať
Zákazník

Pracovné pomôcky na ochranu proti COVID19

<a href="/sk/detail/ochranny-polykarbonatovy-stit-ultra-light">Ochranný polykarbonátový štít - Ultra Light</a>
Ochranný polykarbonátový štít - Ultra Light

Cena bez DPH: 5.67 Eur
Cena: 6.80 Eur
<a href="/sk/detail/respirator-ffp2-bez-vydychoveho-ventilceka-tta1">Respirátor FFP2 bez výdychového ventilčeka - TTA1</a>
Respirátor FFP2 bez výdychového ventilčeka - TTA1

Cena bez DPH: 0.65 Eur
Cena: 0.78 Eur
<a href="/sk/detail/nano-ffp2-respirator-respipro-nano-white">NANO FFP2 respirátor RespiPro Nano White</a>
NANO FFP2 respirátor RespiPro Nano White

Cena bez DPH: 2.49 Eur
Cena: 2.99 Eur
<a href="/sk/detail/nano-ffp2-respirator-respipro-nano-black">NANO FFP2 respirátor RespiPro Nano Black</a>
NANO FFP2 respirátor RespiPro Nano Black

Cena bez DPH: 3.49 Eur
Cena: 4.19 Eur
 

Počas krízovej situácie sa zakazuje predávať alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok inej osobe, než:

1. poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (§ 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „ZoPZS“), ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky

2. zdravotníckemu pracovníkovi (§ 27 ZoPZS), ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na úze-mí Slovenskej republiky

3. orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy

4. právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu [§ 6 ods. 1 písm. j) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov] povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osob-ných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia

5. právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykoná-vania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“)

6. právnickej osobe alebo fyzickej - osobe podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky

7. zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad

8. osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody, pričom zoznam diagnóz, pri ktorých existujú zdravotné dôvody pre výnimku podľa tohto písm. a podrobnosti o poskytovaní osobných ochranných prostriedkov osobám s takýmito diagnózami ustanoví MZ SR všeobec-ne záväzným právnym predpisom,

9. osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách 1 až 9

Preto, objednávku môže na respirátory s výdychovým ventilčekom FFP2 a FFP3 nakúpiť len uvedený zákazník za účelom ochrany, čo je stanovené v uvedených bodoch. V opačnom prípade Našas spoločnosť stornuje objednavku. Ide o REFIL 731 FFP2 alebo REFIL 751 FFP3.