Zákaznícky servis / Ochrana osobných údajov

Informácia podľa §15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

1. Prevádzkovateľ

Elstrote spol, s r.o

Dolná Mariková 551

018 02 Dolná Mariková

IČO: 30 222 915

DIČ: SK2020438519

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín

Oddiel: S r.o., vložka číslo 1817/R

Orgán dozoru - Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky Kraj

Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza


2. Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté dotknutými osobami prevádzkovateľovi budú prevádzkovateľom spracúvané na účely plnenia zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou, na účely obchodné a marketingové v súvislosti s poskytovaním služieb alebo ponukou tovarov prevádzkovateľa

3. Zoznam osobných  údajov

Prevádzkovateľ bude na účely vymedzené v bode 2  tohto poučenia spracúvať nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, telefonický kontakt.

4. Doplňujúce informácie

Osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na obchodné a marketingové účely sú osobnými údajmi, ktorých spracúvanie je podmienené udelením súhlasu dotknutej osoby. Udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné a pri každom udelení súhlasu Vám prevádzkovateľ poskytuje možnosť vyznačiť, či súhlas udelíte alebo nie. Čas platnosti takto udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov, bol práve s ohľadom na uvedený účel, stanovený na 10 rokov,

Osobné údaje na účely plnenia zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou je dotknutá osoba povinná prevádzkovateľovi poskytnúť  v súlade so znením ustanovení Občianskeho zákonníka upravujúceho uzatváranie kúpnej zmluvy, a to z dôvodu identifikácie osoby kupujúceho, ktorému má byť poskytnuté plnenie, ako aj v súlade so znením ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý vyžaduje v účtovných dokladoch identifikáciu účastníkov. Odmietnutie poskytnutia osobných údajov, ktorý spracúvanie prevádzkovateľovi vyplýva priamo z osobitných zákonov, má za následok nemožnosť poskytnutia plnenia z kúpnej alebo darovacej zmluvy kvôli pochybnostiam o osobe druhej zmluvnej strany.

I. Prevádzkovateľ nepredpokladá, že spracúvané osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám, zverejnené a ani prenášané do tretích krajín.

II. Prevádzkovateľ týmto informuje dotknuté osoby, že osobné údaje, ktoré získa a bude spracúvať, môžu byť poskytnuté  alebo sprístupnené ďalším príjemcom, a to sprostredkovateľom prevádzkovateľa a spriazneným osobám prevádzkovateľa. V prípade poskytnutia osobných údajov príjemcom, bude vždy zachovaný účel spracúvania osobných údajov stanovený v súhlase.

5. Poučenie o právach dotknutej osoby

I. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa tohto poučenia; pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

II. Právo dotknutej osoby podľa bodu 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

III.  Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov meno, priezvisko, titul, adresa , spracúvaných bez jej súhlasu na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu.

IV.  Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek

a) namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

b) namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

V. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

VI.  Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

VII Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

VIII. Žiadosti dotknutej osoby vybaví prevádzkovateľ najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti.  Žiadosť dotknutej osoby vybaví prevádzkovateľ bezplatne, s výnimkou žiadosti podľa bodu I, písm. d), kedy je prevádzkovateľ oprávnený žiadať náhradu účelne vynaložených nákladov na vybavenie žiadosti.

IX. Udelený súhlas je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek písomne odvolať.Mailing list

Ak máte záujem o zasielanie informacií o aktuálnej ponuke a akciách, zaregistrujte sa prosím do nášho mailinglistu...

fbzlava3


Neprehliadnite našu zľavnenú ponuku

Výpredajová pracovná obuv - kliknite tu

Výpredajové pracovné odevy - kliknite tu

Produkt dňa v ZĽAVE - kliknite tu


produkt_dna_novy_2

doprava_1j

dedicstvo_obuvnickej_dielne_-_prva_slovenske_sportova_obuv_steps

Podľa profesie:

Cestár

Drevorubač

Elektrikár

Kuchár

Logistik

Mäsiar

Ochrankár

Poľnohospodár

Remeseľník

Športový Rybár

Turista

Zdravotník

Zvárač

Pracovná obuv AKCIA - ZĽAVA - VÝPREDAJ