Zákaznícky servis / Všeobecné obchodné podmienky!!!

Identifikačné údaje:

Výroba a predaj pracovnej obuvi, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

IČO: 30 222 915

DIČ: 2020438519

Číslo účtu: 2620784618/1100

Názov banky: Tatrabanka a.s.

Bankové spojenie pre platbu cez Internet Banking

Miesto podnikania: Dolná Mariková 551, 018 02 Dolná Mariková

Platci DPH: Áno

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín

Oddiel: S r.o., vložka číslo 1817/R

Výrobky a tovar predávané internetovým obchodom Elstrote.sk, podliehajú inštitúcií:

Orgán dozoru - Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky Kraj

Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza


Obsah obchodných podmienok:

Bod I. Všeobecné ustanovenia

Bod II. Objednanie tovaru

Bod III. Ceny tovarov

Bod IV. Spôsob platby

Bod V. Dodacia lehota

Bod VI. Cena prepravy

Bod VII. Zrušenie objednávky

Bod VIII. Reklamácia tovaru

Bod IX. Záverečné ustanovenia


I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim: Elstrote, spol. s r. o., Dolná Mariková 551, 018 02 Dolná Mariková, IČO: 30222915, DIČ: SK2020438519, zapísaná v OR Okresný súd Trenčín, odd.: Sro, vložka číslo: 18/17/R (ďalej len "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "e-shop").

2. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v e-shope za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorú predávajúci potvrdením objednávky akceptuje. Potvrdenie objednávky bude kupujúcemu doručené e-mailom.

3. Predávajúci je oprávnený zmeniť obchodné podmienky, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou nových obchodných podmienok sa riadi a obchodnými podmienkami platnými a účinnými do vzniku týchto zmluvných vzťahov.

4. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu, www.elstrote.sk.

5. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.

6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.

7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

8. Registráciou sa rozumie zaregistrovanie zákazníka pred objednávkou tovaru.

 

II. Objednanie tovaru

1. Objednávanie v e-shope www.elstrote.sk sa uskutočňuje prostredníctvom nákupného košíka.

2. Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní povinné polia vo formulári, inak objednávku nie je možné potvrdiť.

3. Objednávky sú do systému zaraďované podľa poradia, v akom prichádzajú.

4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky.

5. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú záväzné.

6. Elektronická objednávka je predávajúcim potvrdená momentom odoslania automatického mailu na emailovú adresu kupujúceho o doručení objednávky do elektronického systému e-shopu . Potvrdením objednávky dôjde k akceptácii návrhu na uzatvorenie zmluvy predávajúcim. Momentom akceptácie návrhu na uzatvorenie zmluvy dôjde k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Účinnosť akceptácie nastáva okamihom prevzatia a zaplatenia tovaru kupujúcim.

 

III. Ceny tovarov

1. Ceny tovarov sú dané pri každom výrobku v e-shope v EUR s DPH. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny dané v potvrdenej objednávke kupujúceho.

2. Lehota vybavovania objednávky je viazaná záväznou ponukou a cenou, t.j., cena a ponuka objednaného tovaru platí zo dňa kedy bola objednávka odoslaná.

3. Hodnota tovaru uvedená na potvrdenej objednávke je konečná.

 

IV. Spôsob platby

1. Platby za tovar sa uskutočňujú v hotovosti kuriérovi pri doručení tovaru.

2. Kupujúci obdrží od kuriéra potvrdenie o zaplatení.

3. Kupujúci dostáva od predávajúceho faktúru ako daňový doklad, ktorá slúži zároveň aj ako doklad o kúpe tovaru, a ktorú je v prípade reklamácie potrebné predložiť.


V. Dodacia lehota

1. Dodacia lehota začína bežať odo dňa potvrdenia elektronickej objednávky predávajúcim.

2. Predávajúci expeduje tovar, ktorý je skladom do 24 hodín. Ostatní tovar, ktorý v danom období nie je skladom, predávajúci dodá kupújucemu do 14 pracovných dní.

3. Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, upozorní predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.

4. Predávajúci podáva správu kupújúcemu o stave jeho objednávky emailom. O expedovaní tovaru je kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu eshop@elstrote.sk s predmetom správy "Objednávka vybavená".

5. V prípade, že objednávka nemôže byť jednorazovo úplne vybavená, kupujúci zaplatí poštovné podľa čiastky uvedenej v objednávke. Za dodatočne zaslaný tovar z čiastočne vybavenej objednávky sa poštovné neplatí.

6. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári. Tovar objednaný kupujúcim bude dodaný kupujúcemu prostredníctvom služieb tretích subjektov.

7. Kuriérska spoločnosť zodpovedá za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Ten si je povinný prezrieť zásielku pri preberaní a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, spíše s dopravcom reklamačný protokol a zásielku nepreberie. Hneď ako kuriérska spoločnosť zásielku vráti, predávajúci vyexpeduje nový tovar kupujúcemu.

 

VI. Cena prepravy

1. Predávajúci k hodnote tovaru zaslaného prostredníctvom kuriérskej služby účtuje poplatok za poštovné vo výške:

1. SLOVENSKÁ POŠTA - BEZ DORUČOVANIA KURIÉROM - vyzdvihnutie na Vašej lokálnej pošte

 • 3,60 EUR
 • Váš balík bude uložený na príslušnej pošte po dobu 10 dní
 • k prevzatiu potrebujete podacie číslo z SMS správy/emailu od Slovenskej pošty a preukaz totožnosti

2. SLOVENSKÁ POŠTA - EXPRESS KURIÉR v rámci Slovenskej republiky

 • 4,20 EUR

 • dodanie poštovým kuriérom do 24 hodín od odoslania
 • poštový kuriér sa s Vami bude kontaktovať telefonicky

 • po nezatihnutí na danej adrese Vám kuriér zanechá oznámenie vo Vašej schránke a balík si môžete vyzdvihnúť na pošte do 10 dní od nezastihnutia

3. GEIS KURIÉRNOU SPOLOČNOSŤOU v rámci Slovenskej republiky

 • 4,40 EUR

 • dodanie GEIS kuriérom do 24 hodín od odoslania
 • po nezastihnutí je druhý pokus doručovania nasledujúci pracovný deň

POZN: Všetky balíky pred expedovaním vážime. Pokiaľ Váš balík dosiahne vyššiu váhu ako 4,99 kg, posielame ho automaticky GEIS kuriérnou službou v cene tejto služby, ktorá je uvedená a to nezávisle od toho, ktorý typ prepravy ste si zvolili. 

4. GEIS KURIÉRNOU SPOLOČNOSŤOU v rámci ČESKEJ REPUBLIKY

 • 7,50 EUR
 • v dodacej adrese musíte vyplniť Vašu adrese, na ktorej Vás bude kontaktovať  kuriér

 • dodanie GEIS kuriérom

VII. Zrušenie objednávky

1. Kupujúci má právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

2. O uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje predávajúceho jednoznačným písomným vyhlásením na email eshop@elstrote.sk. Na tieto účely má kupujúci možnosť použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.pdf v zákazníckom servise na eshope.

3. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4. Po odstúpení od zmluvy predávajúci kupujúcemu vráti všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzatvorením zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočný náklad, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby predávajúci vráti kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, pokiaľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších nedoplatkov.

5. Platby za zakúpený tovar v súlade s bodom 4 bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

6. Kupujúci vráti tovar, nepoškodený a riadne zabalený, späť predávajúcemu zaslaním (poštou alebo kuriérom) na adresu spoločnosti alebo ho prinesie osobne na adresu spoločnosti najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

7. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

8. Kupujúci zodpovedá, v prípade odstúpenia od zmluvy, iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, v dôsledku iného zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy vlastností a funkčnosti tovaru.

 

VIII. Reklamácia tovaru

1. Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu po dodaní skontrolovať jeho úplnosť. Akýkoľvek nesúlad medzi dodaným tovarom a tovarom uvedeným na sprievodnom doklade je kupujúci povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu.

2. Akceptujú sa reklamácie len tovaru zakúpeného v našom e-shope po preukázaní dokladu o zakúpení tovaru - resp. jeho kópie, v záručnej dobe, ktorá je v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka 2 ročná.

3. Kupujúci vyplní reklamačný formulár.pdf, ktorý je k dispozícii v zákazníckom servise na eshope a reklamovaný výrobok zašle spolu s kópiou faktúry na adresu predávajúceho: Elstrote spol.s r.o., Dolná Mariková 551, 018 02 Dolná Mariková.

4. Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

5. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie najmenej do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim.

6. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym použitím výrobku, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. Na mechanické poškodenie sa záruka nevzťahuje.

 

IX. Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

2 . Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučújúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním osobných údajov poskytnutých pri uzatvorení kúpnej zmluvy spoločnosti Elstrote spol.s r.o., IČO: 30 222 915 so sídlom: Dolná Mariková 551, 018 02 Dolná Mariková, v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, ktoré sú potrebné pre riadne plnenie povinností predávajúceho z kúpnej zmluvy a pre ďalšie obchodné a marketingové aktivity. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Odvolanie nadobudne účinky v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Kupujúci udeľuje súhlas na dobu 10 rokov od dňa ich poskytnutia.

4. Prevádzkovateľ servera využíva pre svoje marketingové potreby štatistické služby www.google.com/analytics, ktoré podliehajú obchodným podmienkam uvedenej služby a ochranu získaných údajov zabezpečuje v zmysle platnej európskej legislatívy.

Mailing list

Ak máte záujem o zasielanie informacií o aktuálnej ponuke a akciách, zaregistrujte sa prosím do nášho mailinglistu...

fbzlava3


Neprehliadnite našu zľavnenú ponuku

Výpredajová pracovná obuv - kliknite tu

Výpredajové pracovné odevy - kliknite tu

Produkt dňa v ZĽAVE - kliknite tu


produkt_dna_novy_2

doprava_1j

dedicstvo_obuvnickej_dielne_-_prva_slovenske_sportova_obuv_steps

Podľa profesie:

Cestár

Drevorubač

Elektrikár

Kuchár

Logistik

Mäsiar

Ochrankár

Poľnohospodár

Remeseľník

Športový Rybár

Turista

Zdravotník

Zvárač

Pracovná obuv AKCIA - ZĽAVA - VÝPREDAJ