Podmienky ochrany osobných údajov


I. Základné ustanovenie

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je ELSTROTE spol. s r.o. IČO 30 222 915 so sídlom v Dolnej Marikovej 551 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú  

adresa: ELSTROTE spol. s r.o., 018 02 Dolná Mariková 551

email: elstrote@elstrote.sk

telefón: 042/435 61 20

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: elstrote@elstrote.sk

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza  k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. 

 

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

2. Osobné údaje spracovávame len na území Európskej únie.

 

VI. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa  pri návšteve stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri  každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Úlohou cookies je napríklad efektívna navigácia medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť užívateľa. Dokážu zaistiť, aby reklamy zobrazované online boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Prevádzkovateľ používa nasledujúce cookies:

1. Nevyhnutné cookies : sú potrebné k prevádzke webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránky a ďalšie základné funkcie stránok. Túto kategóriu nie je možné zakázať.

2. Analytické/štatistické cookies: umožňujú rozoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať používanie webovej stránky. Pomáhajú zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú užívateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory prevádzkovateľ spúšťa len s predchádzajúcim povolením zákazníka.

3. Reklamné cookies: používajú sa k sledovaniu preferencií a tým umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktorý najlepšie odpovedá záujmu zákazníka. Tieto súbory prevádzkovateľ spúšťa len s predchádzajúcim povolením zákazníka.

Tretie strany (poskytovatelia externých služieb) môžu používať cookies a pristupovať k údajom zhromaždenými cookies na webových stránkach.

Používané súbory cookies:

Nevyhnutné cookies:

Názov Účel
externaFontsLoaded Pomáha s načítaníkm fontov
NOCHACHE Pomáha s rýchlosťou načítania stránok
PHPSESSID Slúži k identifikácii pri prihlásení
previousURL Ukladá predchádzajúcu navštívenú stránku
referal Identifikácia predchádzajúceho zdroja návštev
mccid a mceid Správny chod stránok
SRV_id Zaistenie vysokej dostupnosti
CookiesOK Súhlas s použitím cookies

 

Analytické cookies:

Názov Účel  
Google Analytics Meranie a vyhodnocovanie úspešnosti webu Podmienky služby Google Analytics
Smartlook a Smartsupp Komunikácia s klientom Podmienky služby Smartlook a Smartsupp
Google Optimize Zlepšovanie webu Podmienky služby Google Optimize

 

Marketingové cookies:

Názov Účel  
Google Adwords Zacielenie reklamy Podmienky služby Google Adwords
Facebook audience Zacielenie reklamy Podmienky služby Facebook

 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v záložke Nástroje pre Vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka na tzv. cookie lište. Súbory cookies je možné i následne odmietnuť v nastavení internetového prehliadača, alebo si nastaviť len používanie niektorých.

 

Ďalšie informácie o správe cookies jednotlivých prehliadačov:

 

VII. Vaše práva 

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť  Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VIII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

1.Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

IX. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

JEDNOTLIVÉ SÚHLASY  V SKRATKE:

Súhlas s registráciou na eshope

Súhlas s odosielaním newsletterov a kontaktného formulára

Súhlas so spracovaním údajov pre účely hodnotenia na heureke

 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2022