Reklamácie

V prípade vady na obdržanom tovare, doručte daný produkt na adresu ELSTROTE spol. s r.o., 018 02 Dolná Mariková 551, spolu s vyplneným reklamačným formulárom : Reklamacny formular Tovar (hlavne obuv) nesmie byť znečistená! V takom prípade posielame obratom naspäť. Prosím berte na vedomie, že pri oprave a posudzovaní vady,  s tovarom manipulujeme holými rukami.  

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

I. Všeobecné ustanovenia

 

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

2. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar. Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníckeho práva ku kúpenej veci okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar.

3. Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať jeho množstvo, kvalitu a balenie a neodkladne (bez zbytočného odkladu) oznámiť predajcovi prípadné nedostatky. (§599 OZ)

4. Záruka sa vzťahuje len na výrobok uvedený na dodacom liste a faktúre a týka sa všetkých vád zistených v záručnej dobe spôsobených chybou materiálu, chybnou konštrukciou, alebo chybným spracovaním. Záruka sa vzťahuje na skryté vady na predmete dodávky, ale nevzťahuje sa na vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo neodborným zásahom na tovare po jeho odovzdaní kupujúcemu alebo jeho zástupcovi. Následné poškodenie povrchu predmetu dodávky škrabnutím a pod. sa nepovažuje za skrytú vadu. (§ 619 OZ)

5. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.

 

II. Lehoty na uplatnenie reklamácie

 

1. Záruka na tovar je 24 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim ( § 621 Občianskeho zákonníka ďalej len „ OZ“). Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch, či so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať. (§ 619 OZ)

2. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie (expiračná doba), záručná lehota sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

3. Ak sa na predávaný tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako 24 mesiacov je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky.

4. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

 

III. Strata nároku na nároky zo záruky

 

Nároky plynúce zo záruky zanikajú, ak tovar bol :

 - poškodený prepravou spotrebiteľa,

 - mechanicky poškodený neodbornou manipuláciou, alebo zlým skladovaním po prevzatí tovaru,

 - zašpinený a neodborne vyčistený,

 - poškodený neodborným zásahom do jeho konštrukcie,

 - znehodnotený nadmerným používaním alebo bol používaný na iný účel než sa bežne používa, poškodený od domácich zvierat a pod...

 

IV. Miesto uplatnenia reklamácie

 

1. Zjavné vady treba neodkladne reklamovať v sídle predávajúceho Elstrote, spol.s r.o., Dolná Mariková 551, 018 02 Dolná Mariková (reklamačné miesto) predložením dokladu o zakúpení a zaplatení tovaru.(§18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa ďalej len "ZOS")

2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a v odôvodnených prípadoch do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Citát: (§ 18 ods. 4 ZOS) "Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok."

3. V prípade reklamácie tovaru si môže internetový zákazník stiahnuť reklamačný formulár.pdf v zákazníckom servise na našom eshop-e, ktorý vyplní a zašle ho spolu s reklamovaným tovarom na adresu reklamačného miesta (sídlo firmy).

4. Kupujúci dopraví reklamovaný tovar na reklamačné miesto za účelom posúdenia opodstatnenosti reklamácie okrem prípadu, že predávajúci sa rozhodne posúdiť opodstatnenosť reklamácie inak.

5. Reklamácia sa nevzťahuje na prirodzené starnutie a bežné opotrebovanie výrobku.

  

V. Neodstrániteľné vady

  

1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.