fbzlava
Vyhľadať
Zákazník

Ochrana dychu / Respirátory

<a href="/sk/detail/3m-8812-respirator-p1-s-s-vydychovym-ventilkom">3M 8812 Respirátor - P1 S - s výdychovým ventilkom</a>
3M 8812 Respirátor - P1 S - s výdychovým ventilkom

Cena bez DPH: 2.16 Eur
Cena: 2.59 Eur
<a href="/sk/detail/mb-10-v-ffp1-nr-d-respirator-s-ventilcekom">MB 10 V FFP1 NR D respirátor s ventilčekom</a>
MB 10 V FFP1 NR D respirátor s ventilčekom

Cena bez DPH: 0.45 Eur
Cena: 0.54 Eur
<a href="/sk/detail/respirator-ffp2-bez-vydychoveho-ventilceka-tta1">Respirátor FFP2 bez výdychového ventilčeka - TTA1</a>
Respirátor FFP2 bez výdychového ventilčeka - TTA1

Cena bez DPH: 0.65 Eur
Cena: 0.78 Eur
<a href="/sk/detail/mb-10-v-comfort-ffp1-nr-d-respirator-s-ventilcekom">MB 10 V Comfort FFP1 NR D respirátor s ventilčekom</a>
MB 10 V Comfort FFP1 NR D respirátor s ventilčekom

Cena bez DPH: 0.55 Eur
Cena: 0.66 Eur
<a href="/sk/detail/3m-8810-respirator-p2-s">3M 8810 Respirátor - P2 S</a>
3M 8810 Respirátor - P2 S

Cena bez DPH: 1.69 Eur
Cena: 2.03 Eur
<a href="/sk/detail/mb-20-ffp2-nr-d-respirator">MB 20 FFP2 NR D respirátor</a>
MB 20 FFP2 NR D respirátor

Cena bez DPH: 0.45 Eur
Cena: 0.54 Eur
<a href="/sk/detail/moldex-respirator-pm2360-p1-s">Moldex Respirátor PM2360 - P1 S</a>
Moldex Respirátor PM2360 - P1 S

Cena bez DPH: 1.46 Eur
Cena: 1.75 Eur
<a href="/sk/detail/mb-20-v-ffp2-nr-d-respirator-s-ventilcekom">MB 20 V FFP2 NR D respirátor s ventilčekom</a>
MB 20 V FFP2 NR D respirátor s ventilčekom

Cena bez DPH: 0.55 Eur
Cena: 0.66 Eur
<a href="/sk/detail/moldex-respirator-pm2365-p1-s-s-vydychovym-ventilkom">Moldex Respirátor PM2365 - P1 S - s výdychovým ventilkom</a>
Moldex Respirátor PM2365 - P1 S - s výdychovým ventilkom

Cena bez DPH: 2.65 Eur
Cena: 3.18 Eur
<a href="/sk/detail/mb-20-v-comfort-ffp2-nr-d-respirator-s-ventilcekom">MB 20 V Comfort FFP2 NR D respirátor s ventilčekom</a>
MB 20 V Comfort FFP2 NR D respirátor s ventilčekom

Cena bez DPH: 0.63 Eur
Cena: 0.76 Eur
<a href="/sk/detail/moldex-respirator-pm2400-p2-s">Moldex Respirátor PM2400 - P2 S</a>
Moldex Respirátor PM2400 - P2 S

Cena bez DPH: 2.46 Eur
Cena: 2.95 Eur
 

Stránky: 1   |   2      »      

Počas krízovej situácie sa zakazuje predávať alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok inej osobe, než:

1. poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (§ 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „ZoPZS“), ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky

2. zdravotníckemu pracovníkovi (§ 27 ZoPZS), ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na úze-mí Slovenskej republiky

3. orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy

4. právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu [§ 6 ods. 1 písm. j) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov] povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osob-ných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia

5. právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykoná-vania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“)

6. právnickej osobe alebo fyzickej - osobe podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky

7. zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad

8. osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody, pričom zoznam diagnóz, pri ktorých existujú zdravotné dôvody pre výnimku podľa tohto písm. a podrobnosti o poskytovaní osobných ochranných prostriedkov osobám s takýmito diagnózami ustanoví MZ SR všeobec-ne záväzným právnym predpisom,

9. osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách 1 až 9

Preto, objednávku môže na respirátory s výdychovým ventilčekom FFP2 a FFP3 nakúpiť len uvedený zákazník za účelom ochrany, čo je stanovené v uvedených bodoch. V opačnom prípade Našas spoločnosť stornuje objednavku. Ide o REFIL 731 FFP2 alebo REFIL 751 FFP3.

 

Respirátory a rúška na bezpečnosť dychu s rôznymi stupňami ochrany voči pevným časticiam a závadným plynom v dostupných značkách 3M, Moldex, Spirotek. Respirátory majú v sebe zabudované filtre, ktoré spĺňajú ochrannú normu P1, P3, P3 alebo aj označenie FFP1, FFP2, FFP3. Návod ohľadom tohto označenia Vám vieme poskytnúť nasledovný:
P1 (FFP1) – respirátory filtračnej triedy FFP1 sú účinnou ochranou voči časticiam, pevným a kvapalným aerosolom po prípustnú koncentráciu 4x NPK-P (chemických látok a prachu v ovzduší).
P2 (FFP2) - respirátory filtračnej triedy FFP2 sú účinnou ochranou voči časticiam, pevným a kvapalným aerosolom, výparom a dymom po prípustnú koncentráciu 10x NPK-P.
P3 (FFP3) - respirátory filtračnej triedy FFP3 sú účinnou ochranou voči časticiam, pevným a kvapalným aerosolom, výparom a dymom, vírusom, baktériám, spórom a výtrusom po prípustnú koncentráciu 40x NPK-P.  Táto filtračná ochrana je najvyššia možná.
Existujú aj filtračné ochrany s výdychovým ventilkom označené písmenom SRespirátory a rúška na bezpečnosť dychu s rôznymi stupňami ochrany voči pevným časticiam a závadným plynom v dostupných značkách 3M, Moldex, Spirotek. Respirátory majú v sebe zabudované filtre, ktoré spĺňajú ochrannú normu P1, P3, P3 alebo aj označenie FFP1, FFP2, FFP3. Návod ohľadom tohto označenia Vám vieme poskytnúť nasledovný:

P1 (FFP1) – respirátory filtračnej triedy FFP1 sú účinnou ochranou voči časticiam, pevným a kvapalným aerosolom po prípustnú koncentráciu 4x NPK-P (chemických látok a prachu v ovzduší).

P2 (FFP2) - respirátory filtračnej triedy FFP2 sú účinnou ochranou voči časticiam, pevným a kvapalným aerosolom, výparom a dymom po prípustnú koncentráciu 10x NPK-P.

P3 (FFP3) - respirátory filtračnej triedy FFP3 sú účinnou ochranou voči časticiam, pevným a kvapalným aerosolom, výparom a dymom, vírusom, baktériám, spórom a výtrusom po prípustnú koncentráciu 40x NPK-P.  Táto filtračná ochrana je najvyššia možná.

Existujú aj filtračné ochrany s výdychovým ventilkom označené písmenom S.